Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Skarbnik


Skarbnik

mgr Renata Zięba

Skarbnik Gminy

 

 tel. 15 861 30 63
 e-mail: skarbnik@annopol.eurzad.eu


Do zadań Skarbnika gminy należy  opracowywanie   i   wykonywanie   budżetu   Gminy oraz prowadzenie gospodarki finansowej Gminy a w szczególności:

 • Koordynacja prac przygotowawczych do opracowania projektu budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej;
 • Informowanie dysponentów budżetu o wielkościach środków wynikających z projektu budżetu oraz zapewnienia tym dysponentom informacji o wielkościach środków wynikających z budżetu;
 • Kontrasygnata czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 • Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami i ponoszenie za to odpowiedzialności;
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi i ponoszenie za to odpowiedzialności;
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • Stała analiza wykorzystania środków budżetu gminy i środków pozabudżetowych, przedkładanie wyników analizy Burmistrzowi i Radzie Miejskiej;
 • Przygotowywanie informacji i sprawozdań z realizacji budżetu;
 • Organizacja zasad obiegu dokumentów finansowych i kontroli finansowej w Urzędzie;
 • Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych;
 • Rozliczanie  dotacji (udzielonych z budżetu i otrzymanych do budżetu);
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej;
 • Przygotowywanie projektów uchwal i innych materiałów dotyczących gospodarki finansowej gminy wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej;
 • Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, bankiem obsługującym, innymi bankami, funduszami.
Powrót