Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.annopol.info

Urząd Miejski w Annopolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do swojej strony internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-31.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-03-31.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Natomiast napisy do starszych filmów są sukcesywnie dodawane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Wszystkie nowe zdjęcia posiadają już taki napis.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • Brak tytułów w zagnieżdżonych ramkach (tzw. frame; iframe).
 • W kodzie HTML i CSS mogą pojawiać się błędy i może być niepoprawny semantycznie, pojawiają się znaczniki formatujące, przez co artykuły mogą być przez programy czytające ekran.
 • "Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo, ponieważ został opublikowany na stronie przed 23 września 2018.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Martyna Zabor, martyna.zabor@annopol.eurzad.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 158613063 wew. 222. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Rynek. 2. Wejście bezpośrednio z poziomu chodnika. 3. W odległości ok. 20 m od budynku Urzędu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 3. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 4. W budynku nie ma windy. 5. Na parterze, dla osób mających problem z poruszaniem się dostępny jest korytarz oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. 8. Osoby mające problem z poruszaniem się mogą z pomocy pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. 9. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zostały zaadaptowane pomieszczenia na parterze budynku, w których można dokonać opłat m.in. za wodę, ścieki, podatek itp. bez konieczności udawania się na wyższe piętra.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Obsługa osób słabo słyszących: - kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@annopol.eurzad.eu - kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej : /annopol/SkrytkaESP - fax: 15 8613061