Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Rada Miejska

Rada Miejska w Annopolu jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej Miasta i Gminy Annopol. Do Rady Miejskiej należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej mieszkańców, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Obecnie Rada Miejska liczy 15 radnych wybieranych w powszechnych wyborach. Kadencja Rady trwa 5 lat. Pracami Rady Miejskiej kieruje Przewodniczący Rady przy pomocy dwóch Wiceprzewodniczących. Osoby te wybiera Rada spośród swojego grona.

Rada Miejska Annopol obraduje na sesjach, na których podejmuje wiążące decyzje oraz działa poprzez swoje komisje i radnych. Sesje Rady Miejskiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Uchwały Rady zapadają z reguły zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
W niektórych sprawach ustawy wprowadzają inne (ostrzejsze) wymogi, co do większości głosów oraz liczby obecnych radnych, a także obowiązek głosowania tajnego.

Działalność Rady Miejskiej jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podawana jest do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego oraz w BIP na 7 dni przed sesją.

Protokoły z sesji Rady Miejskiej, posiedzeń Komisji Rady są udostępniane na stronie BIP oraz do publicznego wglądu na stanowisku ds. obsługi rady miejskiej – Urząd Miejski w Annopolu, ul. Rynek 1, pok. 11.