Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Obywatel.gov.pl
Obywatel.gov.pl
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Gospodarka odpadami

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ANNOPOL
 
I. MATERIAŁY INFORMACYJNE (do pobrania)
Wyjaśnienie dotyczące deklaracji:
Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani byli do złożenia w tutejszym Urzędzie Miejskim, w terminie do 30 marca 2013 r. deklaracji o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych (ilości osób) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Annopola określi - w drodze decyzji - wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 
*Właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,  a także inne podmioty władające nieruchomością.
II. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
Na podstawie:
opłata ta obliczana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość:
 

odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny

7 zł / osoba/m-c

odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

14 zł / osoba/m-c

 
Nowym systemem odbioru odpadów komunalnych nie zostały objęte nieruchomości niezamieszkałe. Przedsiębiorcy zobowiązani są indywidualnie zawrzeć umowę na wywóz odpadów komunalnych z wybraną firmą wywozową.
 
III TERMIN PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Annopol zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za śmieci RAZ NA KWARTAŁ w łącznej wysokości za TRZY MIESIĄCE KALENDARZOWE w terminie do końca miesiąca kwartału kalendarzowego, na rachunek bankowy Gminy Annopol.
 • za I kwartał  do 31 marca,
 • za II  kwartał do  30 czerwca,
 • za III kwartał do  30 września,
 • za IV kwartał  do 31 grudnia,
na rachunek: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej o/Annopol Nr  92 8717 1051 2011 1100 0824 0007
 
Termin wniesienia pierwszej opłaty za miesiące od lipca do września upływa 30 września 2013 r.
 
IV. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU NA TERENACH WIEJSKICH
 • Raz w miesiącu - frakcja mokra i frakcja sucha.
 
V CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU NA TERENIE MIASTA
 • Raz w miesiącu - frakcja mokra i sucha - ZABUDOWA JEDNORODZINNA.
 • Dwa razy w tygodniu - frakcja mokra - ZABUDOWA WIELORODZINNA.
 • Dwa razy w miesiącu - frakcja sucha  - ZABUDOWA WIELORODZINNA.
 
V. HARMONOGRAM WYWOZU
VI.  KOMPOSTOWNIKI
 
Odpady zielone mogą być zagospodarowywanie przez właścicieli we własnym zakresie poprzez gromadzenie  i przetwarzania ich w przydomowych kompostownikach.
W przypadku braku możliwości ich kompostowania lub braku kompostownika właściciele odpadów ulegających biodegradacji zobowiązani są dostarczyć je do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stępnia ( teren wysypiska śmieci).
 
VII. ODPADY BUDOWLANE
 
Odpady budowlane i remontowe - należy gromadzić w specjalnych pojemnikach, workach BIG - BAG 1000 l lub kontenerach uniemożliwiających ich pylenie. Odpady te będzie można osobiście dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Stępnia.
Właściciel nieruchomości będzie również mógł zamówić pojemnik na odpady - remontowe i rozbiórkowe u przedsiębiorcy (usługa dodatkowo płatna).
 
VIII. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ORAZ MEBLE I ODPADY  WIELKOGABARYTOWE
 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i odpady wielkogabarytowe będą odbierane od właściciela nieruchomości dwa razy do roku zgodnie  z harmonogramem wywozu. Mogą być również bezpośrednio dostarczane  do GPSZOK  przy ul. Stępnia.
Takie odpady jak:
 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • opony
mogą być zagospodarowane poprzez istniejący system zbierania odpadów: placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe lub przekazywane do GPSZOK (punkt selektywnej zbiórki przy ul. Stępnia )
Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego firma, która wygra przetarg zobowiązana będzie aby zebrane odpady kierować do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych mieszczącej się w Kraśniku (Region Południowo - Zachodni) ul. Piłsudskiego 12/3, 23-200 Kraśnik
 
IX. UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ODNOSZĄCE SIĘ DO NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI