Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Burmistrz


Burmistrz Annopola
mgr inż. Mirosław Gazda 

 

Tel.: 15 861 30 63
e-mail: burmistrz@annopol.eurzad.eu

 


 

Kompetencje:
Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy sprawowanie funkcji kierownika Urzędu, funkcji organu administracji samorządowej pierwszej instancji w zakresie zadań własnych i zleconych, a w szczególności:
 • Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • Ponoszenie odpowiedzialności za gospodarkę finansową gminy, chyba że powierzył na piśmie określone obowiązki w tym zakresie pracownikom Urzędu;
 • Wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki;
 • Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej Burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników do wydawania decyzji w swoim imieniu;
 • Składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem;
 • Przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Miejskiej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia, a przepisów porządkowych w ciągu dwóch dni od ich ustanowienia;
 • Wnioskowanie o ogłoszenie aktów normatywnych i innych aktów prawnych zgodnie z przepisami prawa;
 • Wykonywanie prawa inicjatywy uchwałodawczej;
 • Wykonywanie uchwał Rady Miejskiej;
 • Przedkładanie na sesjach Rady Miejskiej sprawozdań z wykonania uchwał oraz z wykonania budżetu;
 • Reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym, administracyjnym, przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej;
 • Odpowiadanie za wykorzystanie mienia komunalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Miejskiej;
 • Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 • Załatwianie interpelacji, skarg i wniosków;
 • Ustalanie regulaminu organizacyjnego Urzędu, regulaminu pracy Urzędu i innych dokumentów regulujących wewnętrzną działalność Urzędu;
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • Ustalanie kart zadań stanowiskowych i zakresów czynności pracowników Urzędu;
 • Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu;
 • Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty alograficzne);
 • Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przejętych w drodze porozumień,
 • Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej;
 • Ponoszenie odpowiedzialności za ochronę informacji niejawnych i danych osobowych;
 • Organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
 • Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej.

Powrót