Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Burmistrz

Wiesław Liwiński Burmistrz Annopola

Burmistrz Annopola
Wiesław Liwiński

Sekretariat Burmistrza

Tel.: 15 861 30 63
e-mail: sekretariat@annopol.eurzad.eu

Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy wtorek 8:00 - 14:00


Wiesław Liwiński - urodzony 15 czerwca 1961r. w Annopolu;
żona Dorota - nauczyciel 
Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu; dwie dorosłe córki - Anna, Ewa.

Wykształcenie:

 • Policealne Studium Zawodowe w Sandomierzu - specjalność przetwórstwo owoców i warzyw;
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - specjalność nauczycielska;
 • Wałbrzyska Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości - studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania
  „Menedżer w oświacie”;
 • staż kierowniczy w placówkach oświatowych na terenie Austrii i Włoch.

Kariera zawodowa:

 • 1983 – 1985 – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiszowie;
 • 1985 – 1997 – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Annopolu;
 • 1997 – 2006 – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu;
 • od grudnia 2006 – Burmistrz Annopola.

Działalność społeczna:

 • pomysłodawca i współorganizator przywrócenia Publicznej Szkole Podstawowej w Annopolu imienia ks. Józefa Poniatowskiego;
 • pomysłodawca i współorganizator odbudowy na Rynku w Annopolu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego;
 • współorganizator programu badań paleontologicznych w nieczynnej kopalni fosforytów w Annopolu, pod kątem odkryć skamieniałych szczątków zwierząt morskich, obserwacji struktur tektonicznych, zjawisk krasowych oraz zabytków górnictwa;
 • współorganizator imprezy sportowej Festiwal biegowy „Z biegiem Wisły”;
 • autor książki „Z kart historii mostów na Wiśle pod Annopolem”.

Otrzymane wyróżnienia:

 • Srebrny Krzyż Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, przyznany przez Prezydenta RP postanowieniem z 18 lipca 2000r.;
 • Złota Odznaka Honorowa LZS przyznana przez Prezydium Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych 6 lutego 2008r.;
 • Odznaka Honorowa „Zasłużony Dla Województwa Lubelskiego” nadana przez Zarząd Województwa Lubelskiego 18 maja 2010r.;
 • Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” nadany przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Województwa Lubelskiego 17 sierpnia 2010r.;
 • Złota Odznaka Honorowa Lubelskiego Związku Piłki Nożnej przyznana przez Zarząd LZPN 30 marca 2012r.;
 • Medal Starosty Kraśnickiego „Za zasługi dla Powiatu Kraśnickiego” nadany 5 czerwca 2014r.;
 • Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej przyznany przez Prezydenta RP postanowieniem z 9 czerwca 2015r.
Kompetencje:
Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy sprawowanie funkcji kierownika Urzędu, funkcji organu administracji samorządowej pierwszej instancji w zakresie zadań własnych i zleconych, a w szczególności:
 • Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • Ponoszenie odpowiedzialności za gospodarkę finansową gminy, chyba że powierzył na piśmie określone obowiązki w tym zakresie pracownikom Urzędu;
 • Wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki;
 • Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej Burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników do wydawania decyzji w swoim imieniu;
 • Składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem;
 • Przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Miejskiej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia, a przepisów porządkowych w ciągu dwóch dni od ich ustanowienia;
 • Wnioskowanie o ogłoszenie aktów normatywnych i innych aktów prawnych zgodnie z przepisami prawa;
 • Wykonywanie prawa inicjatywy uchwałodawczej;
 • Wykonywanie uchwał Rady Miejskiej;
 • Przedkładanie na sesjach Rady Miejskiej sprawozdań z wykonania uchwał oraz z wykonania budżetu;
 • Reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym, administracyjnym, przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej;
 • Odpowiadanie za wykorzystanie mienia komunalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Miejskiej;
 • Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 • Załatwianie interpelacji, skarg i wniosków;
 • Ustalanie regulaminu organizacyjnego Urzędu, regulaminu pracy Urzędu i innych dokumentów regulujących wewnętrzną działalność Urzędu;
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • Ustalanie kart zadań stanowiskowych i zakresów czynności pracowników Urzędu;
 • Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu;
 • Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty alograficzne);
 • Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przejętych w drodze porozumień,
 • Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej;
 • Ponoszenie odpowiedzialności za ochronę informacji niejawnych i danych osobowych;
 • Organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
 • Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej.

Powrót