Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Annopolu
ul. Rynek 1, 23-235 Annopol
tel. 15 861 30 61,
15 861 30 63,
15 861 35 41 - Sekretariat

tel. 15 861 30 64 - Referat ds. obsługi oświaty
tel. 15 831 33 50 - Referat finansowy
tel. 15 861 30 61 wew. 215
lub 601 951 704 w godzinach pracy - Referat Gospodarki Komunalnej,
po godzinach pracy zgłaszanie awarii 663 430 650

e-mail: 
sekretariat@annopol.eurzad.eu
Godziny pracy
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:30 – 15:30
środa: 8:00 – 16:00

Wykaz telefonów wewnętrznych

Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi

Projekty Unijne

Zdjęcie Artykułu

INFORMACJA Z POSTĘPU PRAC NAD REALIZACJĄ PROJEKT PN. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ANNOPOLU”.

Trwa realizacja projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Annopolu”.

Gmina Annopol na realizację powyższej inwestycji otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.
Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa  „PRIMBUD” Sp. z o.o. 
Planowany termin zakończenie prac to październik 2020 roku.
Inwestycja ta stanowi kolejny etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.  
 
Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej Gminy Annopol do wymagań Polski i Unii Europejskiej tj. do ochrony, zachowania i poprawy środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji. 
Zakres projektu przewiduje gruntowną zmianę istniejącego układu technologicznego obejmującą:
  • modernizację i/lub przebudowę istniejących obiektów technologicznych, 
  • budowę nowych obiektów technologicznych i towarzyszących wraz ze związaną z nimi infrastrukturą podziemną, 
  • modernizację i rozbudowę istniejącego systemu oczyszczania ścieków, 
  • dostosowanie istniejącej infrastruktury podziemnej (likwidacja potencjalnych kolizji) do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni,
W ramach projektu zostanie wybudowana gruntowa mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 39,6 kW. oraz serwis internetowy. 
W wyniku realizacji projektu zostanie zapewniona odpowiednia efektywność i przepustowość hydrauliczna oczyszczalni dla przyjęcia ścieków dopływających siecią kanalizacji sanitarnej oraz dowożonych transportem asenizacyjnym.                                                                                          
 
Zaawansowanie robót:
 
Do końca czerwca br. wykonano większość robót na pompowni ścieków, komorze rozdziału, zbiorniku i pompowni wody technologicznej. W ponad 60% wykonano zagęszczacz grawitacyjny osadu I i osadu II. Wykonywano prace rozbiórkowe, sieci między obiektowe oraz instalacje.   W ponad 50% został wykonany budynek mechanicznego oczyszczania ścieków. Kontynuowane są prace na reaktorze biologicznym.  
 
logo Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-20

 
 
 
Powrót