Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

logo programu

Cel programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wyminę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Program obejmuje trzy poziomy dofinansowania:

 1. POZIOM PODSTAWOWY 
  Dotyczy beneficjentów będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł. W poziomie podstawowym brany pod uwagę jest dochód tylko wnioskodawcy.

 2. POZIOM PODWYŻSZONY
  Dotyczy Beneficjentów będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  1. 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 3. POZIOM NAJWYŻSZY
  - Dotyczy Beneficjentów będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  1. 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

UWAGA Beneficjenci ubiegający się o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania zobligowani są do dołączenia do wniosku o dofinansowanie zaświadczenia dot. potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu Beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego. Zaświadczenie wydawane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Annopolu.

O dotacji z prefinansowaniem

Prefinansowanie to wypłata części dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy (w formie zaliczki), zgodnie z warunkami w Programie, zaś pozostała do wypłaty część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta (jeśli faktura została opłacona).

 1. Prefinansowanie obejmuje wypłatę:
  1. zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie Beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
  2. pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach Beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

 2. Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 3. Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych (ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych).

 4. Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

  1. zaświadczenia wydawanego zgodnie z ust. 8 pkt 1 pkt 2) Części 2) i Części 3) Programu (dot. potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu Beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  2. zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu).

 5. Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.

 6. Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.

 7. Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje Beneficjent na własne ryzyko.

 8. Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez Beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.

 9. Uwaga! Wykonawca, z którym Beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla Beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Przydatne linki:

Punkt konsultacyjno-informacyjny

Na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a Gminą Annopol został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. 7.30- 15.30.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Annopol aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość uzyskania informacji na temat wniosków o dofinansowanie w ramach Programu ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

 

Co przygotować przed składaniem wniosku o dofinansowanie?

 1. konto zarejestrowane na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl (jeśli beneficjent posiada profil zaufany czy podpis elektroniczny bądź w przypadku prefinansowania), albo na stronie: https://portal.wfos.lublin.pl (jeśli beneficjent nie posiada podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego w przypadku dotacji bez prefinansowania
 2. Dane Wnioskodawcy: Imię i nazwisko, PESEL/NIP, Tel. Kontaktowy, e-mail
 3.  Informacje o współmałżonku: Imię i nazwisko, PESEL
 4. Adres zamieszkania
 5. Adres do korespondencji
 6. Numer rachunku bankowego
 7. Numer księgi wieczystej budynku/lokalu mieszkalnego
 8. Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków)
 9. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy
 10. Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego [m2]
 11. Data rozpoczęcia przedsięwzięcia (data poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego – wystawienia pierwszej faktury)
 12. Dokładny zakres przedsięwzięcia –Jeśli wniosek ma dotyczyć termomodernizacji budynku, należy podać: powierzchnię planowanego docieplenia, powierzchnię wymienianej stolarki okiennej, powierzchnię stolarki drzwiowej [m2]
 13. wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaświadczenie o dochodach (dla podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania) lub inne dokumenty, z których wynika dochód beneficjanta (np. PIT-y itp.)
 14.  umowy z wykonawcami zawarte w celu prefinansowania, zgodne z wzorem WFOŚiGW Lublin (w przypadku dotacji z prefinansowaniem).

 

Program Czyste Powietrze na terenie Gminy Annopol ze stanem na dzień 29.09.2023 r. na podstawie danych udostępnionych przez WFOŚiGW w Lublinie:

 

Liczba złożonych wniosków – 123

Liczba zawartych umów - 94

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 66

Kwota wypłaconych dotacj i- 1 876 844,35

 


Program Czyste Powietrze na terenie Gminy Annopol ze stanem na dzień 29.12.2023 r. na podstawie danych udostępnionych przez WFOŚiGW w Lublinie:

 

Liczba złożonych wniosków– 137

 

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć- 73

Kwota wypłaconych dotacji- 2 121 094,43