Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na dwudziestą drugą sesję Rady Miejskiej Annopol

24-03-2020

Sesja odbędzie się dnia 31 marca 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
 
zwołuję
 
dwudziestą drugą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 31 marca 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z XIX; XX; i XXI Rady Miejskiej.

 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

  2. zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

  3. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Annopol na 2020 rok,

  4. przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Annopolu, obręb Annopol przy ul. Leśnej,

  5. nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr ewid. 117/2 i 116/2 położonych w Rachowie Nowym oraz nieruchomości nr ewid. 1/8 położonej w Annopolu, obręb Annopol,

  6. nabycia nieruchomości nr ewid. 280 położonej w Annopolu, obręb Annopol,

  7. rozpatrzenia skargi na Burmistrza.

 1. Sprawozdania:

  1. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Annopol za 2019 r.,

  2. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.,

  3. z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 za 2019 r.,

  4. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 na terenie Gminy Annopol w 2019 roku,

  5. z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu za rok 2019.

 2. Wolne wnioski i informacje.

 3. Zamknięcie obrad sesji.

Protokoły obrad z XIX; XX; i XXI sesji są dostępne do wglądu w biurze Rady i w BIP-ie.
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.
 
Przewodniczący Rady
 
Zenobia Jarmuła
 
Powrót