Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na dziewiętnastą sesję Rady Miejskiej Annopol

07-02-2020

Sesja odbędzie się dnia14 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
 
 
zwołuję
 
 
dziewiętnastą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 14 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.
 
 
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z osiemnastej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  • zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
  • o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
  • uchwalenia „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Annopol na lata 2019-2032, (Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Annopol na lata 2019-2032 dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Aktualności: https://cdn05.sulimo.pl/media/userfiles/annopol.pl/Aktualnosci/2020/1/3d782f37cab621286add1cafd8e7cb98.pdf),
  • zmiany uchwały Nr IX/53/19 Rady Miejskiej Annopol z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Annopol,
  • udzielenia przez Gminę Annopol pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
  • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Annopol,
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Annopol na rok szkolny 2019/2020,
  • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
   i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  • rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu,
  • rozpatrzenia skargi na Burmistrza Annopola.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 6. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku programu osłonowego „Pomoc Gminy Annopol w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
 7. Podsumowanie pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2019 rok.
 8. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2020 rok.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad sesji.
 
Plik jpg - Podpis Przewodniczącej Rady
Powrót