Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na osiemnastą sesję Rady Miejskiej Annopol

13-12-2019

Sesja odbędzie się dnia 27 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
 
 
z w o ł u j ę
 
 
osiemnastą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 27 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.
 
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z siedemnastej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  3. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Annopol na 2020 rok,
  5. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Annopol na 2020 rok,
  6. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
  7. utworzenia Klubu „Senior+” w Wymysłowie w Gminie Annopol, zasad odpłatności oraz uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez klub,
  8. zmiany uchwały Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Annopola.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
   2020 - 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały budżetowej na 2020 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
   w sprawie projektu uchwały budżetowej,
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej,
  4. przedstawienie opinii zbiorczej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
  5. przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii Komisji oraz
   ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
  6. dyskusja nad projektem budżetu,
  7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez
   Burmistrza.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad sesji.
 
sesja annopol
 
 
 
 
 
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.
 
Powrót