Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Sala konferencyjna z herbem Gmina Annopol

Zaproszenie na XXIII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

05-08-2016

Sesja odbędzie się dnia 12 sierpnia 2016 r. o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym        (Dz. U. z 2016r. poz. 446 )

 

z w o ł u j ę

 

Dwudziestą trzecią sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 12 sierpnia 2016 r. o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.    

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,

2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej,

3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,

4. Interpelacje i zapytania radnych,

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 2. zmian w budżecie gminy na 2016 rok;
 3. zmiany uchwały Nr XV/111/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie diet dla radnych;
 4. przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”;
 5. organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Annopol;
 6. zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody;
 7. przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej;
 8. sprzedaży nieruchomości położonych w Annopolu przy ul. Skały;
 9. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol na realizację zadania pn. „Remont chodnika ze zjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Puławy – Opole Lubelskie – Józefów - Annopol w miejscowości Annopol”;
 10. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol na realizację zadania pn. „Budowa chodnika ze zjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 759 (droga 777) – Piotrowice – rz. Wisła – Zabełcze – Opoka Duża – (Droga 854)
  w miejscowości Opoka Duża”;
 11. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol na realizację zadania pn. „Budowa chodnika na odcinku Annopol - Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów - Gorzyce ”.

 

6. Wolne wnioski i informacje,

7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Protokół z obrad XXII sesji do wglądu w Biurze Rady i BIP - ie.

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016. poz. 446) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy. 

 

 Przewodniczący Rady
 Zbigniew Pniewski 
Powrót