Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Sala konferencyjna z herbem Gmina Annopol

Zaproszenie na XXII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

05-07-2016

Sesja odbędzie się dnia 12 lipca 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

 

ORM. 0002.7. 2016

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ) zwołuję Dwudziestą drugą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 12 lipca 2016 r. o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.   

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji Rady Miejskiej,
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
 4. Interpelacje i zapytania radnych,
 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie wsparcia działań, zmierzających do odtworzenia struktur
  Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. zmian w budżecie gminy na 2016 rok;
  3. wyrażenia zgody na nabycie działki nr 57/2 położonej w Hucie;
  4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
  5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu;
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
  7. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Annopol
  8. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
 1. Wolne wnioski i informacje,
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Protokół z obrad XX i XXI sesji do wglądu w Biurze Rady i BIP - ie.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016. poz. 446) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  

 

                                                                                             Przewodniczący Rady
 
                                                                                             Zbigniew Pniewski 
Powrót