Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na XX sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

02-06-2016

Sesja odbędzie się dnia 17 czerwca 2016 r. 
o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446)

 

z w o ł u j ę

 

Dwudziestą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 17 czerwca 2016 r.
o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.    

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej,
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
 4. Interpelacje i zapytania radnych,
 5. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Burmistrza Annopola z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok,
  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
  3. informacja o stanie mienia,
  4. opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z  wykonania budżetu gminy Annopol w 2015r. wraz z informacją o stanie mienia
  5.  wniosek  Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za 2015 rok i o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Annopola,
  6. opinia składu orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu w 2015r., 
  7. dyskusja
  8. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Annopola z wykonania  budżetu za  2015 r.
  9. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Annopola z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
  3. wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w Annopolu obręb Annopol,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
  5. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Annopol na lata 2015-2020”.
 7. Sprawozdania:
  1. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu za rok 2015; 
  2. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015.
 8. Wolne wnioski i informacje,
 9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Protokół obrad z XVIII i XIX sesji do wglądu w biurze Rady i BIP-ie.

 

UWAGA! Sprawozdanie za 2015r. przekazane w m-cu maju stanowi materiał na sesję absolutoryjną.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy. 

 

 

Przewodniczący Rady
Zbigniew Pniewski Zaproszenie na XX sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [417.67 KB]

Powrót