Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Sala konferencyjna z herbem Gmina Annopol

Zaproszenie na XVII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

23-03-2016

Sesja odbędzie się dnia 31 marca 2016 r. 
o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję Siedemnastą sesję Rady Miejskiej Annopol.
Sesja odbędzie się dnia 31 marca 2016 r. o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.    

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej,
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
 4. Interpelacje i zapytania radnych,
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. zmian w budżecie gminy na 2016 rok;
  3. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
  4. ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
   i klas pierwszych publicznych gimnazjów dla których Gmina Annopol jest organem prowadzącym;
 6. Sprawozdania:
  1. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok ( ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
  2. z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020” w gminie Annopol za 2015 rok,za 2015 rok z realizacji zadań określonych w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2008-2015,
  3. z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy / Ośrodka Wsparcia w Annopolu za 2015 rok,
  4. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Annopol za 2015 rok,
  5. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015,
  6. z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Annopolu za 2015 rok,
 7. Wolne wnioski i informacje,
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Protokół z obrad XVI sesji do wglądu w Biurze Rady i BIP - ie.

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy. 

Przewodniczący Rady
Powrót