Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na dwunastą sesję Rady Miejskiej Annopol

14-06-2019

Sesja odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
 
z w o ł u j ę
 
dwunastą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.
 
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Debata nad raportem o stanie gminy Annopol za 2018 rok:
  1. głosy radnych,
  2. głosy mieszkańców.
 5. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Annopola wotum zaufania i podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Annopol za 2018 rok:
  1. informacja o stanie mienia,
  2. opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Annopol w 2018r. wraz z informacją o stanie mienia,
  3. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za 2018 rok
   i o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Annopola,
  4. opinia składu orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu w 2018r.,
  5. dyskusja,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Annopola z wykonania budżetu za 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Annopola z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  3. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kraśniku na kadencję 2020- 2023.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.
 
 
Przewodniczący Rady
 
Zenobia Jarmuła
Powrót