Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na jedenastą sesję Rady Miejskiej Annopol

31-05-2019

Sesja odbędzie się dnia 10 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506)
 
z w o ł u j ę
 
jedenastą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 10 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.
 
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z dziewiątej i dziesiątej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  3. zmieniająca uchwałę Nr XIII/92/15 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia
   24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
  4. nabycia nieruchomości gruntowej,
  5. sprzedaży nieruchomości położonej w Annopolu obręb Annopol,
  6. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Annopol,
  7. w sprawie rozpatrzenia petycji,
  8. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu
   w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie remontu istniejącego chodnika w m. Annopol w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol na odcinku od km 78+492 do km 78+992,
  9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu
   na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701 L w m. Rachów Stary”.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Annopol za 2018 rok.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.
 
Przewodniczący Rady
 
Zenobia Jarmuła
Powrót