Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na ósmą sesję Rady Miejskiej Annopol

22-03-2019

Sesja odbędzie się dnia 29 marca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

ósmą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 29 marca 2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Annopol na 2019 rok.
  2. przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu do wspólnej realizacji projektu partnerskiego ,,Włączamy się”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3. o uchylenie uchwały Nr IV/21/2007 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Annopol lokalu socjalnego w budynku przy ul. St. Skały 15/3.
 5. Sprawozdania:
  1. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Annopol za 2018r.
  2. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018,
  3. z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 za 2018r.
  4. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 na terenie Gminy Annopol w 2018 roku,
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Protokoły obrad z VI i VII sesji są dostępne do wglądu w biurze Rady i w BIP-ie.

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.

 
Przewodniczący Rady
Zenobia Jarmuła
Powrót