Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na szóstą sesję Rady Miejskiej Annopol

18-02-2019

Sesja odbędzie się dnia 25 lutego 2019 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn zm.)
 
z w o ł u j ę
 
szóstą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 25 lutego 2019r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z IV i V sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Annopol;
  3. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  5. zmian w budżecie gminy na 2019r,
  6. zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;
  7. o zmianie uchwały Nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Annopol w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  8. rozpatrzenia petycji,
  9. zmiany nazwy ulicy Stanisława Skały w Annopolu,
  10. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,
  11. przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu do wspólnej realizacji projektu partnerskiego „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 5. Sprawozdania:
  1. z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020” w gminie Annopol za 2018 rok;
  2. z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy/Ośrodka Wsparcia w Annopolu za 2018 rok,
  3. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy na 2019 rok.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
 
Protokoły obrad z IV i V sesji są dostępne do wglądu w biurze Rady i w BIP-ie.
 
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.
 
 
Przewodniczący Rady

Zenobia Jarmuła
Powrót