Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na czwartą sesję Rady Miejskiej Annopol

13-12-2018

Sesja odbędzie się dnia 28 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn zm.)

z w o ł u j ę

czwartą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 28 grudnia 2018r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2018r,
  3. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Annopol na 2019 rok,
  5. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Annopol na 2019 rok.
  6. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Annopol w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Publicznej Szkole podstawowej w Janiszowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna szkoła”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
  2019 - 2023r.
 6. Podjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
   w sprawie projektu uchwały budżetowej,
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej,
  4. przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii Komisji
   oraz ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
  5. dyskusja nad projektem budżetu,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez
   Burmistrza.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Protokół obrad z III sesji jest dostępny do wglądu w biurze Rady i w BIP-ie.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.

 

Przewodniczący Rady

Zenobia Jarmuła

 

Powrót