Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na trzecią sesję Rady Miejskiej Annopol

29-11-2018

Sesja odbędzie się dnia 6 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
  2. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok;
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Annopol na rok 2019;
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych położonych w budynku Urzędu Miejskiego w Annopolu;
  5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o korzystanie z miejsc handlowych;
  6. nabycia nieruchomości położonej w Świeciechowie Dużym;
  7. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok;
  8. ustanowienia programu osłonowego „Pomoc gminy Annopol w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023;
  9. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego
   w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  10. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  11. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Annopol
   w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Publicznej szkole podstawowej
   w Janiszowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Nauczycieli
   i Wychowawców „Przyjazna szkoła”.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Protokół obrad z II sesji jest do wglądu w biurze Rady i BIP-ie.
 
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.
 
 
 
Przewodniczący Rady
 
Zenobia Jarmuła
 
 
Powrót