Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Sala konferencyjna z herbem Gmina Annopol

Zaproszenie na XVI sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

02-03-2016

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 9 marca 2016 r. tj. środa o godz. 9:00 w w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu odbędzie się XVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej Annopol:

                                                                                                                

Na podstawie art. 20 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity  Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm. zwołuję Szesnastą sesję Rady Miejskiej Annopol.
Sesja odbędzie się dnia 9 marca 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.    

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,

2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej,

3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,

4. Interpelacje i zapytania radnych,

5. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Annopol

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 2. zmian w budżecie gminy na 2016 rok;
 3. sprzedaży nieruchomości położonej w Opoce;
 4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy;
 5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej;
 6. wyrażenia woli na przestąpienie Gminy Annopol do realizacji porozumienia z Gminą 
  Gościeradów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Gościeradów usługami  świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu;
 7. wyrażenia woli na przystąpienie Gminy Annopol do realizacji porozumienia z Gminą Radomyśl nad Sanem w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Annopol usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nad Sanem;
 8. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Annopol na lata 2016-2021;
 9. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Annopol na 2016 rok;
 10. uchwalenia „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” w Gminie Annopol;
 11.  udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania pod nazwą „ Budowa chodnika w m. Borów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce od km 12 + 780 do km 12 + 907 „ ;
 12. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania pod nazwą „ Budowa chodnika na odcinku Annopol – Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce od km 1 + 505 do km 1 + 715 ( lewa strona) „ ;
 13. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2709L w m. Wymysłów, gm. Annopol”;
 14. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644L Bliskowice – Księżomierz w m. Bliskowice, gm. Annopol,

7. Sprawozdania:

 1. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Annopol w roku 2015;
 2. z wykonania zadania publicznego „ Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej wraz z utrzymaniem stadionu sportowego w Annopolu”; z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej Annopol za 2015 rok,

8.  Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej Annopol na rok 2016,

9. Wolne wnioski i informacje,

10. Zamknięcie obrad sesji.

Protokół z obrad XV sesji do wglądu w Biurze Rady i BIP - ie.

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm./ zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy. 

 

Przewodniczący Rady
Zbigniew Pniewski 
Zaproszenie na XVI sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [716.91 KB]

Powrót