Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na czterdziestą szóstą sesję Rady Miejskiej Annopol

12-06-2018

Sesja odbędzie się dnia 26 czerwca 2018 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)
 
z w o ł u j ę
 
czterdziestą szóstą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 26 czerwca 2018 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.
 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołów z XLIII, XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej,
3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Annopola z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok:
 1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok,
 2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
 3. informacja o stanie mienia,
 4. opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Annopol w 2017r. wraz z informacją o stanie mienia,
 5. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za 2017 rok i o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Annopola,
 6. opinia składu orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu w 2017r.,
 7. dyskusja,
 8. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Annopola z wykonania budżetu za 2017 r.
 9. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Annopola z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 2. udzielenia dodatkowej pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika (od km 1+965 do km 2+175 strona prawa) i zatoki autobusowej od km 1+ 155 do km 1+ 625,50 strona lewa) w miejscowości Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Gorzyce”.
 3. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Annopola.
6. Interpelacje i zapytania radnych,
7. Wolne wnioski i informacje, - informacja Komisji Stałych Rady Miejskiej.
8. Zamknięcie obrad sesji.
 
Protokoły obrad z XLIII, XLIV i XLV sesji są do wglądu w biurze Rady i BIP-ie.
 
UWAGA! Sprawozdanie za 2017r. przekazane w marcu stanowi materiał na sesję absolutoryjną.
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.
 
Przewodniczący Rady
Zdzisław Romański
Powrót