Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na czterdziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej Annopol

19-02-2018

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuje Czterdziestą pierwszą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 26 lutego 2018 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej,
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2018r;
  2. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Annopol na 2018 rok.
  3. uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Annopol na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025. 
  4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol dla części terenów urbanizowanych.
  5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 k V relacji GPZ Annopol - GPZ Budzyń.
 5. Zatwierdzenie sprawozdań:
  1. z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa
   w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020” w gminie Annopol za 2017 rok;
  2. z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy / Ośrodka Wsparcia
   w Annopolu za 2017 rok,
  3. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
   Alkoholowych w Gminie Annopol za 2017 rok;
  4. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017;
  5. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 za 2017 rok;
 6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
  poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.

 
 
 
Przewodniczący Rady
 
Zdzisław Romański
 
 
Powrót