Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Trzydziesta dziewiąta sesja Rady Miejskiej Annopol.

18-12-2017

Trzydziestą dziewiątą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 28 grudnia 2017r. o godz. 9:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Annopolu.

Proponowany porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2017r,
  3. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
  4. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Annopol,
  5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Annopol na 2018 rok;
  6. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Annopol na 2018 rok,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
  2018 - 2022r.
 6. Podjęcie uchwały budżetowej na 2018 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
   w sprawie projektu uchwały budżetowej,
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej,
  4. przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii Komisji
   oraz ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
  5. dyskusja nad projektem budżetu,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez
   Burmistrza.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Annopolu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Annopolu.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Protokół obrad z XXXVIII sesji jest dostępny do wglądu w biurze Rady i w BIP-ie.

Po zakończeniu sesji odbędzie się uroczyste spotkanie opłatkowe.

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.

 

 

 
Przewodniczący Rady
Zdzisław Romański
Powrót