Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Miejskiej w Annopolu

Zaproszenie na XXXV sesję Rady Miejskiej w Annopolu

25-07-2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję Trzydziestą piątą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 2 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXIV sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
  3. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol na realizację zadania pn. „Remont chodnika ze zjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Puławy – Opole Lubelskie – Józefów - Annopol) w miejscowości Annopol;
  4. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol na realizację zadania pn. . „Budowa chodnika ze zjazdami w miejscowości Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 759 (droga 777) – Piotrowice – rz.Wisła – Zabełcze – Opoka Duża – (Droga 854);
  5. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol na realizację zadania pn. „Budowa chodnika na odcinku Annopol - Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów - Gorzyce ”;
  6. wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Annopol  na  realizację zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 755 Zawichost – Kosin w miejscowości Kosin”.
  7. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Annopol na lata 2016-2023;
  8. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Annopol na lata 2016-2021;
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego;
  10. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Annopolu Nr XXIII/167/16 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Annopolu przy ul. St. Skały;
  11. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy;
  12. określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania;
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Protokół obrad z XXXIV sesji  jest dostępny do wglądu w biurze Rady i w BIP-ie.Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  
Przewodniczący Rady 
Zbigniew Pniewski  
Powrót