Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Miejskiej Annopol

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Miejskiej Annopol

26-05-2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję Trzydziestą czwartą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 12 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej,
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
 4. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Burmistrza Annopola z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok,
  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
  3. informacja o stanie mienia,
  4. opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Annopol w 2016r. wraz z informacją o stanie mienia,
  5. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za 2016 rok i o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Annopola,
  6. opinia składu orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu w 2016r.,
  7. dyskusja,
  8. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Annopola z wykonania budżetu za 2016 r.
  9. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Annopola z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu;
  4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Annopolu obręb Annopol.
 6. Interpelacje i zapytania radnych,
 7. Wolne wnioski i informacje,
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Protokół obrad z XXXII i XXXIII sesji do wglądu w biurze Rady i BIP-ie. UWAGA! Sprawozdanie za 2016r. przekazane w m-cu maju stanowi materiał na sesję absolutoryjną. Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Pniewski
Powrót