Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej Annopol

27-01-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję pięćdziesiątą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 3 lutego 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Klubu Senior + w Annopolu, ul. Radomska 26.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z czterdziestej dziewiątej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
  3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
  6. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  7. zmieniająca uchwałę Nr III/18/18 Rady Miejskiej Annopol z dnia 6 grudnia 2018r.
   w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc Gminy Annopol w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,
  8. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Annopol,
  9. zmieniająca uchwałę Nr XLII/307/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Annopol,
  10. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2022.
 6. Podsumowanie pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2022 rok.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Podpis przewodniczącej

Powrót