Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej Annopol

14-12-2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję czterdziestą dziewiątą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 28 grudnia 2022 r. o godz. 900 w siedzibie Klubu „Senior +” w Annopolu, ul. Radomska 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  2. zmieniająca uchwałę nr XLV/328/22 Rady Miejskiej Annopol z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  3. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023,
  5. zmieniająca uchwałę nr XXVII/201/20 Rady Miejskiej Annopol z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Annopol
  6. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały budżetowej na 2023 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie projektu uchwały budżetowej,
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej,
  4. przedstawienie opinii zbiorczej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
  5. przedstawienie autopoprawki Burmistrza do projektu budżetu,
  6. dyskusja nad projektem budżetu,
  7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Burmistrza.
 7. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2023 rok.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Podpis Zenobia

 

 

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.

Powrót