Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

XLVIII Sesja Rady Miejskiej Annopol 25 listopada 2022 r.

18-11-2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję czterdziestą ósmą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 25 listopada 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Klubu „Senior +” w Annopolu, ul. Radomska 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.7
 4. Informacja na temat działań przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  3. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok,
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Annopol,
  5. wyboru metody ustalania opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Annopol,
  7. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego,
  8. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,
  9. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,
  10. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,
  11. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,
  12. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,
  13. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,
  14. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok,
  15. rozpatrzenia petycji z dnia 18 października 2022 roku dotyczącej uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.

 

Podpis przewodniczącej

 

Powrót