Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

XLVI Sesja Rady Miejskiej Annopol 9 września 2022 r.

02-09-2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję czterdziestą szóstą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 9 września 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Klubu „Senior +” w Annopolu, ul. Radomska 26.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja przedstawicieli Rejonu Dróg Wojewódzkich w Puławach oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku na temat budowy i utrzymania dróg i chodników na terenie Gminy Annopol.  
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  3. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Annopol na rok szkolny 2022/2023.
  4. zmieniająca Uchwałę Nr IX/50/19 Rady Miejskiej Annopol dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie obniżenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Annopol,
  5. nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Annopolu,
  6. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Annopol,
  7. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową przejazdu i przechodu.
  8. rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku dotyczącej utworzenia  młodzieżowej rady gminy.
 6. Informacja z realizacji budżetu Gminy Annopol za I półrocze 2022 roku - opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Annopol.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.

Podpis Zenobia Jarmuła 

 

 

Powrót