Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

XLV Sesja Rady Miejskiej Annopol 24 czerwca 2022 roku o godz. 9.00

10-06-2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję czterdziestą piątą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 24 czerwca 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Klubu „Senior +” w Annopolu, ul. Radomska 26.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Annopol za 2021 rok:
  1. głosy radnych,
  2. głosy mieszkańców.
 5. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Annopola wotum zaufania i podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Annopol za 2021 rok:
  1. informacja o stanie mienia,
  2. opinia składu orzekającego RIO w Lublinie o sprawozdaniu z  wykonania budżetu gminy Annopol w 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia,
  3. opinia  Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok i wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Annopola,
  4. opinia składu orzekającego RIO w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia  absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu w 2021 r.,
  5. dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Annopola z wykonania budżetu za  2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Annopola z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  2. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  3. zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Annopol,
  5. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego,
  6. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Annopol na 2022 rok.
 10. Sprawozdania:
  1. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Annopol za 2021 rok,
  2. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Annopol za 2021 rok,
  3. z działalności Centrum Kultury w Annopolu za 2021 r,
  4. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 na terenie Gminy Annopol w 2021 roku,
  5. z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 za 2021 rok,
  6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej na 2021 rok,
  7. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu za 2021 rok,
  8. z realizacji w 2021 roku działań i wskaźników wyznaczonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018-2024,
  9. z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji. 
 
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.
 
 
Powrót