Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Miejskiej Annopol dnia 25.03.2022 r. o godz. 9.00.

18-03-2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję czterdziestą trzecią sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 25 marca 2022 r. o godz. 9:00  w siedzibie Klubu „Senior +” w Annopolu, ul. Radomska 26.  

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z czterdziestej drugiej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  3. zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/294/17 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia
   28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Annopol,
  4. przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Wsparcie seniorów w gminie Annopol” na lata 2022-2025,
  5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,
  6. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Annopol na 2022 rok,
  7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
 5. Sprawozdania:
  1. z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu za 2021 rok,
  2. z realizacji w 2021 roku programu osłonowego „Pomoc Gminy Annopol
   w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,
  3. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

 

 Podpis Przewodniczącej Rady Gminy Zenobia Jarmuła

 

 

 

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  

Powrót