Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na XXX sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

17-02-2017

Sesja odbędzie się dnia 28 lutego 2017 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej;
 3. Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji w Kraśniku;
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami;
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. zmian w budżecie gminy na 2017r;
  3. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  4. ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Annopol jest organem prowadzącym;
  5. określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Annopol jest organem prowadzącym.
  6. udzielenia pomocy Województwu Lubelskiemu na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 759 (droga 777) – Piotrowice – rz. Wisła – Zabełcze – Opoka Duża – (droga nr 854) na działce nr ew. 1233/1 od km 4+720 do km 4+900 (strona lewa)"
  7. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika w miejscowości Annopol – Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce na odcinku od km 1+715 do km 1+965 (strona prawa)”
  8. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania pod nazwą „ Remont chodnika ze zjazdami w miejscowości Annopol w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn - Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odcinku od km 77+267 do km 78+487”;
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Annopol;
  10. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu;
  11. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Annopolu - obręb Rachów Nowa Wieś;
  12. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy oraz warunków udzielania bonifikaty od ceny lokalu.
 6. Sprawozdania:
  1. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
   Alkoholowych w Gminie Annopol za 2016 rok;
  2. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016;
  3. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 za 2016 rok;
  4. z realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa
   w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020” w gminie Annopol za 2016 rok;
  5. z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy / Ośrodka Wsparcia
   w Annopolu za 2016 rok,
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016. poz. 446 z późn zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.

 

Powrót