Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

XLII Sesję Rady Miejskiej Annopol dnia 28 stycznia 2022 r. o godz. 9.00

21-01-2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję czterdziestą drugą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 28 stycznia 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Klubu Senior + w Annopolu, ul. Radomska 26 (wejście od strony OSP w Annopolu).

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z czterdziestej pierwszej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
  5. udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej  p.w. Św. Andrzeja Ap. w Borowie z przeznaczeniem na odnowienie i renowację dwóch drewnianych feretronów,
  6. fwyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  8. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024,
  9. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu handlu,
  10. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Annopol,
  11. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  12. wyboru metody ustalania opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  13. ustalenia diet dla radnych,
  14. ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
  15. petycji z dnia 22 grudnia 2021 roku dotyczącej szczepień przeciw Covid – 19,
  16. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Annopola.
 5. Podsumowanie pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2021 rok.
 6. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2022 rok.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad sesji.
 
Podpis Przewodnicząca Rady Zenobia Jarmuła
 
 
 
 
 
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  
Powrót