Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w dniu 9.11.2021 r. o godz. 9.00

02-11-2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), zwołuję trzydziestą dziewiątą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 9 listopada 2021 r. o godz. 900 w Centrum Kultury w Annopolu, ul. Radomska 26.

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2021 r.,
  3. utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Annopolu w Gminie Annopol oraz w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i zasad uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez Klub „Senior+”,
  4. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, 
  5. przyjęcia projektu „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Annopol ” i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
  6. odmowy przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Annopolu, obręb Annopol,
  7. rozpatrzenia petycji Mieszkańców Borowa. 
 5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych, składanych przez osoby wymienione w art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad sesji.
Podpis Zenobia Jarmuła Przewodniczący Rady
 
 
 
 
 
 
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  
Powrót