Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na XXVI sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

Zaproszenie na XXVI sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

22-11-2016

Sesja odbędzie się dnia 29 listopada 2016 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.

                                                                                                              

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)

 

z w o ł u j ę

 

Dwudziestą szóstą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 29 listopada 2016 r. o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.    

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,

2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej,

3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 2. zmian w budżecie gminy na 2016 rok;
 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Annopol na rok 2017;
 4. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok;
 5. zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania
  i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
 6. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Annopol na lata 2016 – 2021;
 7. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Annopol na 2017 rok;
 8. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Annopol na 2017 rok.
 9. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok;
 10. zmiany uchwały Nr VII/64/2003 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia w mieście Annopol jednostki pomocniczej samorządu terytorialnego Osiedla Annopol I oraz nadania Statutu.

5. Interpelacje i zapytania radnych,

6. Wolne wnioski i informacje,

7. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Protokół z obrad XXV sesji do wglądu w Biurze Rady i BIP - ie.

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016. poz. 446 z późn zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje
w stosunku pracy. 

 

 

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady
 
                                                                                             Zbigniew Pniewski 
Powrót