Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na trzydziestą drugą sesję Rady Miejskiej Annopol.

18-03-2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję trzydziestą drugą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 25 marca 2021 r. o godz. 9:00 na hali sportowej PSP w Annopolu, ul. T. Kościuszki 22.

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXIX, XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2021 r.,
  3. udzielenia przez Gminę Annopol pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
  4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Annopol,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
  6. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Annopol na 2021 rok,
  7. odwołania Skarbnika Gminy,
  8. powołania Skarbnika Gminy.
 5. Sprawozdania:
  1. z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu za 2020 rok,
  2. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Annopol za 2020 rok,
  3. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Annopol za 2020 rok,
  4. z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 ma terenie Gminy Annopol w 2020 roku,
  5. z realizacji w 2020 roku programu osłonowego „Pomoc Gminy Annopol w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,
  6. z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 za 2020 rok.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad sesji.
 
Podpis z napisem:
 
 
 
 
Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.  
Powrót