Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

XXIX Sesję Rady Miejskiej Annopol dnia 29 stycznia 2021 r.

15-01-2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuje dwudziestą dziewiątą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się 29 stycznia 2021 r. o godz. 9:00 na hali sportowej PSP w Annopolu, ul. T. Kościuszki 22.

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z dwudziestej ósmej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2031.
 5. Podjęcie uchwały budżetowej na 2021 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie projektu uchwały budżetowej, 
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej,
  4. przedstawienie opinii  zbiorczej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
  5. przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii Komisji oraz  ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
  6. dyskusja nad projektem budżetu,
  7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Burmistrza.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca  uchwałę Nr VI/38/19 Rady Miejskiej Annopol z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  4. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  5. zniesienia pomnika przyrody,
  6. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Annopol na lata 2021-2025,
  7. petycji z dnia 13 grudnia 2020 roku dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
  8. petycji z dnia 16 grudnia 2020 roku dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
  9. petycji z dnia 20 grudnia 2020 roku w dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka,
  10. ustalenia diet dla radnych,
  11. ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych,
 7. Podsumowanie pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2020 rok.
 8. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2021 rok.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10.  Zamknięcie obrad sesji.
 
Podpis Przewodniczący Rady Zenobia Jarmuła
 

 

 

 

 

 

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.

Powrót