Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Z biegiem Wisły - Festiwal biegowy
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na dwudziestą czwartą sesję Rady Miejskiej Annopol

16-06-2020

Sesja odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r. o godz. 9:00 w hali sportowej PSP w Annopolu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
 
z w o ł u j ę
 
dwudziestą czwartą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r. o godz. 900 w hali sportowej PSP w Annopolu.


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Annopol za 2019 rok:
  1. głosy radnych,
  2. głosy mieszkańców.
 5. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Annopola wotum zaufania i podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Annopol za 2019 rok:
  1. informacja o stanie mienia,
  2. opinia składu orzekającego RIO w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Annopol w 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia,
  3. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu za 2019 rok i o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Annopola,
  4. opinia składu orzekającego RIO w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu w 2019 r.,
  5. dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Annopola z wykonania budżetu za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Annopola z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
  3. stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol w zakresie terenów urbanizowanych nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol,
  4. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol w zakresie terenów urbanizowanych,
  5. uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Annopol,
  6. ustalenia Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Annopol,
  7. zmieniającej Uchwałę Nr IX/50/19 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie obniżania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Annopol,
  8. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
  9. przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Annopolu przy ul. Leśnej,
  10. rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G,
  11. rozpatrzenia petycji o wprowadzenie w drodze uchwały, zwolnienia z podatku od nieruchomości ewentualnie odroczenie terminu płatności w związku z epidemią koronawirusa,
  12. odwołanie Skarbnika Gminy,
  13. powołanie Skarbnika Gminy.
 10. Sprawozdania:
  1. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu za 2019 rok,
  2. z realizacji w 2019 roku działań i wskaźników wyznaczonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018-2024,
  3. ocena zasobów pomocy społecznej,
  4. z działalności Centrum Kultury za 2019 rok,
  5. z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.


Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy.

Powrót