Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na XXV sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Annopolu

29-09-2016

Sesja odbędzie się dnia 12 października 2016 r. o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.


Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 )

 

z w o ł u j ę
 
Dwudziestą piątą sesję Rady Miejskiej Annopol. Sesja odbędzie się dnia 12 października 2016 r. o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu.    

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,

2. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej,

3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,

4. Interpelacje i zapytania radnych,

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. zmian w budżecie gminy na 2016 rok;
  3. sprzedaży nieruchomości położonej w Annopolu przy ul. Stanisława Skały;
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu;
  5. oceny aktualności studium uwarunkowań oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol dla obszaru obejmującego część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębów Sucha Wólka, Jakubowice oraz Annopol - ETAP I;
  7. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Annopol;
  8. nadania statutu Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Annopolu;
  9. wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa II: Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

6. Informacja z realizacji budżetu Gminy Annopol za I półrocze 2016 roku - opinia Komisji
    Rewizyjnej Rady Miejskiej w Annopolu,

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Annopol za rok szkolny
     2015/2016,

8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych, składanych przez osoby
    wymienione w art. 24h ustawy o samorządzie gminnym,

9. Wolne wnioski i informacje,

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Protokół z obrad XXIII i XXIV sesji do wglądu w Biurze Rady i BIP - ie.

Stosownie do art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016. poz. 446) zawiadomienie radnych o zwołaniu sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej celem wzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej: jeżeli radny/radna pozostaje w stosunku pracy. 

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady
 
                                                                                             Zbigniew Pniewski 


Powrót