Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

Konsultacje społeczne dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020

10-03-2015

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.

Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów itp. zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój swoich oraz pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
Na spotkaniach chcemy ustalić jakie pomysły (projekty) i jakie cele w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju chcą Państwo realizować w nowym okresie programowania na swoim terenie.
Zakres wsparcia do realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju będzie obejmować:
•Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;
•Rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
•Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
•Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów lub podejmowaniem zatrudnienia w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
•Rozwój produktów lokalnych;
•Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;
•Zachowanie dziedzictwa lokalnego;
•Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: ◦turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
◦technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych
Konsultacje dla mieszkańców gminy Annopol odbędą w dniu 13 marca 2015 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Annopolu

Serdecznie zapraszamy.

Powrót