Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
Turystyka z lotu ptaka
Wirtualny spacer

Wirtualna turystyka po gminie

Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ PROJEKTU „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ANNOPOLU”

28-01-2020

W dniu 28 stycznia 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Annopolu”.

W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o., ul. Nowa 30J, 37-400 Nisko. Wartość zadnia brutto wynosi 9 997 700,00zł. Termin realizacji do 30.10.2020r. W imieniu Gminy Annopol umowę podpisywali Burmistrz Annopola Mirosław Gazda przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lili Kaczor. Ze strony Wykonawcy Prezes Piotr Wałek oraz V-ce Prezes ds. usług Wiesław Bełzak.

Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej Gminy Annopol do wymagań Polski i Unii Europejskiej tj. do ochrony, zachowania i poprawy środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Zakres projektu przewiduje gruntowną zmianę istniejącego układu technologicznego obejmującą:

  • modernizację i/lub przebudowę istniejących obiektów technologicznych,
  • budowę nowych obiektów technologicznych i towarzyszących wraz ze związaną z nimi infrastrukturą podziemną,
  • modernizację i rozbudowę istniejącego systemu oczyszczania ścieków,
  • dostosowanie istniejącej infrastruktury podziemnej (likwidacja potencjalnych kolizji) do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni,
  • budowę gruntowej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kW.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania w kwocie 5 171 871,64zł (wydatki nie objęte pomocą publiczną) oraz w kwocie 154 477,44zł (jako pomoc de minimis).

logo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Powrót