Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Grafika Ogólna Herb na tle kobiety przy laptopie

Burmistrz Annopola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

24-03-2016

o charakterze pożytku publicznego z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w celu rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku.

Burmistrz Annopola

 

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239)

 

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w celu rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Annopol 

 

Zajęcia te powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego opracowanego  przez organizację zgodnie z rekomendacją PARPA 2016 (program działań profilaktycznych powinien stanowić załącznik do oferty). W ramach działań możliwe jest zatrudnienie animatora prowadzącego zajęcia edukacyjno – profilaktyczne.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 10 000,00zł.

 

II. Podmioty uprawnione

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w ramach działalności statutowej realizują zadanie objęte konkursem.

 

III. Termin i zasady składania ofert:
 1. Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25)
 2. Oferty należy składać w terminie do 15.04.2016r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Annopolu, ul. Rynek 1 lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego”

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji zadania ustala się od 01.05.2016r. do 31.10.2016r. 

Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:

 1. możliwość zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,
 2. kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania przedstawiona w ofercie,
 3. długofalowość i systematyczność działań
 4. skierowanie programu do środowisk szczególnie zagrożonych zachowaniami problemowymi,
 5. planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 6. rekomendowane będzie finansowanie kosztów związanych ściśle
  z profilaktyką.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywania wyboru oferty, termin rozstrzygnięcia konkursu:
 1. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 20.04.2016r., o godz. 1300
  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Annopolu, pok. 3. Konkurs ma charakter jawny.
 2. Złożone oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Annopola, zgodnie z zasadami działania Komisji określonymi w Regulaminie trybu powołania i zasad działania komisji konkursowych stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
  z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2016 rok.
 3. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Annopola.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim w Annopolu a wnioskodawcą.

 

VI. W poprzednim roku Gmina Annopol zrealizowała niżej wymienione zadania, tego samego rodzaju:
 1. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku – 147 235,99 zł.
 2. Zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku – 15 000,00 zł.

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu
0 15 86 13 063 wew.21 lub w pok. 15.

 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Annopolu.

Ogłoszenie o konkursie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.20 MB]

Powrót