Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol

22-02-2012

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r, Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 lutego 2012 r. do 9 marca 2012 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Annopolu w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Annopolu o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ), oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 41 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmian studium, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail: annopol_m@woi.lublin.pl do Burmistrza Annopola z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia 2012 r.

Projekt zmian - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ANNOPOL
Projekt zmian - STRUKTURA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ANNOPOL
MAPA POGLĄDOWA - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ANNOPOL

Powrót