Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

Wnioski - usuwanie wyrobów zawierających azbest

03-01-2012

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Do właściwości azbestu należą: duża odporność na wysokie temperatury, niewielkie przewodnictwo cieplne i odporność na działanie czynników chemicznych sprawiły, że stał się on powszechnie wykorzystywany w budownictwie, ale także energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym.

Szacuje się (w skali kraju), że ok. 96% ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest stanowią płyty azbestowo - cementowe. Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest zakazano wprowadzania na obszar kraju tych wyrobów zawierających azbest oraz obrotu tymi wyrobami. Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych  powietrzu. Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia.

Szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest wskazują, że województwo lubelskie zajmuje drugie miejsce w Polsce (po województwie mazowieckim) pod względem ilości wyrobów zawierających azbest zabudowanych w obiektach budowlanych (ok. 2 mln ton). Duży wpływ na ilość tych wyrobów może mieć fakt, że na obszarze województwa lubelskiego funkcjonowały 4 zakłady wykorzystujące azbest w produkcji. Proces usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z zapisami krajowego programu, powinien być zakończony w 2032 r.

Jedyną stosowaną do tej pory metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych było ich składowanie. W województwie lubelskim odpady azbestowe są przyjmowane na składowiskach: w Poniatowej Wsi, Kraśniku (Piaski, zarzecze II) i m. Srebrzyszcze (powiat chełmski).

W związku z przystąpieniem Gminy Annopol do ,,Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi" Burmistrz Annopola informuje, że w terminie do 12 stycznia 2012 r. w  Urzędzie,  będą przyjmowane wnioski od osób fizycznych o udzielenie dofinansowania na pokrycie do 100% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych z posesji położonych na terenie gminy Annopol w 2012 roku.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do budynku, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub tytuł prawny do nieruchomości, na której są zgromadzone na pryzmie a zdemontowane przed 2004 r. We wniosku należy podać ilość w metrach kwadratowych wyrobów zawierających azbest
i planowany termin w przypadku usuwania wyrobów azbestowych z dachu budynku.

Do wniosku o dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych:
1)  z dachów budynków należy dołączyć:

a)      kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
a w przypadku współwłaścicieli, zgodę wszystkich na realizację zadania,

b)       zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Kraśniku lub pozwolenie na rozbiórkę budynku lub pozwolenie na przebudowę dachu wraz z mapą ewidencyjną działki z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku,

c)      informację o wyrobach zawierających azbest (druk formularza do pozyskania w UG),

d)      ocenę stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (druk formularza do pozyskania w UG),

2)      z pryzm zgromadzonych na nieruchomości należy dołączyć załączniki zawarte w punkcie 1 podpunkt a, c, d.

Druki wniosków, załączniki oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronie internetowej gminy www.annopol.eurzad.eu oraz w Urzędzie pokój nr 12. Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu /15/ 8613063 wew. 19.

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009-2032

Załączniki

Powrót