Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

Zaproszenie na XVI sesję Rady Miejskiej

19-04-2012

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 26 kwietnia 2011 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu, odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Annopolu

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami,
5. Podjęcie uchwał w sprawie:


a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizacje zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2708 w m. Huta",
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu,
e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
f)) ustalenia planu sieci szkół publicznych i granic ich obwodów oraz sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Annopol,
g) przyjęcia stanowiska o sytuacji finansowej oświaty w gminie Annopol,
h) uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt,
i) zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol,
j) nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych: Rachów Nowy, Dąbrowa i Sucha Wólka - etap I,
k) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych :Rachów Nowy, Dąbrowa i Sucha Wólka - etap I.

6. Ocena stanu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Annopol,
7. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu za rok 2011, 9.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok, 10.Wolne wnioski i informacje,
11 .Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał XVI sesji

Projekt uchwał XV sesji

Powrót