Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Kawałek plakatu w formie graficznej

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W ANNOPOLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

01-03-2016

Dyrektor Przedszkola informuje, że rekrutacja na wolne miejsca w Przedszkolu w Annopolu na rok szkolny 2016/2017 będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem określonym przez Organ Prowadzący w okresie:od 01.03.2016 r. do 31.03.2016 r

„Wniosek o przyjęcie Kandydata do Przedszkola w Annopolu na rok szkolny 2016/2017” oraz załączniki można pobrać w siedzibie Przedszkola lub ze strony internetowej Przedszkola http://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl z zakładki REKRUTACJA 2016/2017

Kryteria przyjęć kandydatów do Przedszkola

  1. Pierwszy etap rekrutacyjny.

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Annopol i dzieci realizujące obowiązek szkolny.

 W przypadku większej liczby kandydatów z terenu Gminy Annopol, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie

I. Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty  - podstawowe:

1)    wielodzietność rodziny kandydata;

2)    niepełnosprawność kandydata;

3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa w pkt 1 mają jednakową wartość (10 pkt.)

Do wniosku dołącza się (jeśli dotyczy):

1.  Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 20c ust.2, Ustawy z dn. 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

I.1 wielodzietność rodziny kandydata - potwierdza oświadczenie rodzica (zał. nr 4)

I.2 niepełnosprawność kandydata – potwierdza orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

I.3,4,5 niepełnosprawność jednego, dwojga rodziców rodzeństwa kandydata – potwierdza orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

I.6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - potwierdza prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (zał. nr 5)

I.7 objęcie kandydata pieczą zastępczą- potwierdza dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)  Oświadczenie o rodzinie zastępczej - (zał. nr 6) 

Dokumenty I.2 – I.7 przedkłada się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata

Oświadczenia składane się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Powyższe dokumenty mają zastosowanie dla kandydatów z terenu Gminy oprócz kandydatów realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

2. Drugi etap rekrutacyjny.

    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (Uchwała nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Annopol jest organem prowadzącym):

 

II Kryteria samorządowe

punktacja

1

 Obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Rodzic pracujący/studiujący, który samotnie wychowuje dziecko

10

2

Jedno z rodziców pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym

8

3

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub do klasy I-VI szkoły podstawowej, gimnazjum w obwodzie której ma siedzibę przedszkole lub oddział przedszkolny

6

4

Korzystanie przez kandydata z pełnej oferty przedszkola tj. zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin dziennie) i posiłków

4

 

 

  1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący:

II.1,2 Zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni/szkoły albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

II.3 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub do klasy I-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole lub oddział przedszkolny (zał. nr 7) 

Niedostarczenie przez rodziców/ prawnych opiekunów/ dokumentów lub dostarczenie dokumentów niekompletnych skutkuje nie naliczeniem punktów przez Komisję Rekrutacyjną. 

Powrót