Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

Statystyczne Badania Rolnicze

11-06-2012

Statystyka publiczna od wielu lat prowadzi ankietowe badania gospodarstw rolnych. Do­tychczas badania te były realizowane przez osoby zawodowo związane z rolnictwem, zatrud­nione w urzędach gmin lub ośrodkach doradztwa rolniczego i tym samym znane mieszkań­com prowadzącym działalność rolniczą. W tym roku ankietowe badania rolnicze będą po raz pierwszy prowadzone również przez pracowników (ankieterów) Urzędu Statystycznego w Lublinie poprzez wywiad telefoniczny lub bezpośredni.

W 2012 roku w wylosowanych gospodarstwach rolnych ankieterzy będący pracownikami Urzędu Statystycznego w Lublinie będą prowadzić następujące rolnicze badania ankietowe:

-          Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich - pro­wadzone w dniach 11 czerwca - 4 lipca,

-          Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej - prowadzone dwa razy w roku w dniach 11 czerwca - 4 lipca i 1-14 grudnia,

-          Badanie pogłowia świo oraz produkcji żywca wieprzowego - prowadzone trzy razy w roku w dniach 2-16 kwietnia, 1-13 sierpnia i 1-14 grudnia,

-          Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym - prowadzone dwa razy w roku w dniach 11 czerwca - 4 lipca i 3-14 grudnia,

-          Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku - prowadzone w dniach 17-24 sierpnia,

-          Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych - prowadzone w dniach 25 paździer­nika - 9 listopada,

-          Badanie sadów według gatunków roślin - prowadzone w dniach 24 września - 8 paź­dziernika,

Natomiast ankieterzy z poszczególnych gmin będą realizować badania:

-          Badanie plonów zbóż ozimych - prowadzone w dniach 19 czerwca - 2 lipca,

-          Badanie plonów ziemniaków - prowadzone w dniach 17 - 24 sierpnia.

Rolnicze badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza że badana jest pewna część gospodarstw rolnych reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbior­ców zwracamy się do rolników, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, z proś­bą o udzielenie informacji ankieterom. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycz­nych, czas im poświęcony, zapewnią informacje niezbędne dla prowadzenia polityki rolnej państwa.

Każdy z ankieterów posiada legitymację ankietera wystawioną przez Dyrektora Urzędu Sta­tystycznego w Lublinie. Tożsamość ankieterów - pracowników urzędu statystycznego moż­na zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Lublinie - tel. 81 533-20-51. Wzory legitymacji, formularzy oraz wiele informacji na temat prowadzonych przez statysty­kę badań ankietowych można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycz­nego www.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe.

Uprzejmie prosimy o przychylność i współpracę z ankieterami

Powrót