Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

Rekrutacja do przedszkola

26-02-2015

Dyrektor Przedszkola w Annopolu ogłasza rekrutację dzieci w wieku 3 - 6 lat na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja do przedszkola

2 marca 2015 roku rozpoczynają się zapisy do Przedszkola w Annopolu. Rekrutacja potrwa do 30 kwietnia.
Warunkiem zapisu dziecka do Przedszkola na rok szkolny 2015/16 jest wypełnienie Wniosku o przyjęcie kandydata do Przedszkola w Annopolu w roku szkolnym 2015/2016.

Wnioski wraz z załącznikami
można pobrać ze strony internetowej Przedszkola:
www.przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl
lub w siedzibie Przedszkola
od 02.03.2015 r. do 31.03.2015 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00.


Edukacją w Przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych objęte są dzieci trzy-cztero-pięcioletnie oraz dzieci, którym został odroczony obowiązek szkolny.
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2010 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy pięć lat. Wszystkie dzieci pięcioletnie oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które będą realizowały przygotowanie przedszkolne mają zapewnione miejsca w Przedszkolu lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka

Wszystkie dzieci czteroletnie (urodzone w 2011) biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym mają zapewnione miejsce w Przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 będzie prowadzone w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji uzgodnionym z Burmistrzem Annopola Panem Wiesławem Liwińskim.

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:
• data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
• data i godzina zatwierdzenia wniosku nie będą miały żadnego wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

Harmonogram rekrutacji dzieci do Przedszkola w Annopolu Data
Składanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 19.02 - 27.02.2015 r.
Wydawanie i przyjmowanie Wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie dziecka do przedszkola 01.03 - 31.03.2015 r.
Posiedzenie komisji rekrutacyjnej - rozpatrywanie złożonych wniosków do 10.04.2015 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
- strona internetowa przedszkola, tablica ogłoszeń w budynku przedszkola ul. Leśna 2 15.04.2015 r.
Uruchomienie procedury odwoławczej - złożenie wniosku przez rodzica do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy (7 dni) do 24.04.2015 r.
Pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia Kandydata do przedszkola (5 dni) do 04.05.2015 r.
Wniesienie do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej (7dni) do 13.05.2015 r.
Rozpatrzenie przez Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej (7 dni) do 22.05.2015 r.
Postępowanie uzupełniające do 31.08.2015 r.
Postępowanie rekrutacyjne przebiega zgodnie z procedurami określonymi w rozdziale 2a ustawy o systemie oświaty.
1. Do Przedszkola w Annopolu przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. Do Przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Annopol ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pięcioletnich i sześcioletnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
5. Dziecko przyjmowane jest do Przedszkola na podstawie Wniosku złożonego do dyrektora przedszkola, w którym rodzic może wskazać kolejność wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych z terenu gminy, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
6. Rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Annopolu.

Kryteria przyjęć kandydatów do przedszkola
1. Pierwszy etap rekrutacyjny.
W przypadku większej liczby kandydatów z terenu Gminy Annopol, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria o których mowa w pkt 1 mają jednakową wartość (10 pkt.)
W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje:
 kandydata, który oznacza dziecko podlegające rekrutacji,
 wielodzietności rodziny, która oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
 samotnego wychowywania dziecka, które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

2. Drugi etap rekrutacyjny.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (Uchwała nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Annopol jest organem prowadzącym):

Kryteria samorządowe punktacja
1 Obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Rodzic pracujący/studiujący, który samotnie wychowuje dziecko 10
2 Jedno z rodziców pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym 8
3 Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub do klasy I-IV szkoły podstawowej, gimnazjum w obwodzie której ma siedzibę przedszkole lub oddział przedszkolny 6
14 Korzystanie przez kandydata z pełnej oferty przedszkola tj. zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin dziennie) i posiłków 4

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
1. Do wniosku dołącza się dokumenty:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
3) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz 154 i 866),
6) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni/szkoły albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
7) oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły

2. Dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Przyjęcia dzieci spoza terenu Gminy Annopol
1. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy mogą być przyjęci do Przedszkola na terenie Gminy Annopol, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Powrót