Poradnik Klienta
Poradnik Klienta
Interaktywna Mapa Gminy
Interaktywna Mapa Gminy
Turystyka z lotu ptaka
annopol zdjęcie z lotu ptaka
Wydanie albumu fotograficznego
Fotografia Annopol - Miasto I gmina w fotografii
Punkt Informacji Prawnej
Punkt Informacji Prawnej
Plan zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Rozkład Jazdy

Rozkład jazdy

Przetargi
Przetargi
Panorama Annopola
Panorama Annopola
Konkurs fotograficzny
Konkurs fotograficzny
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Dziennik Ustaw
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Dziennik Woj. Lubelskiego
Dziennik Woj. Lubelskiego

Aktualności

Osoba pisząca w zeszycie

Zmiana warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

14-09-2012

Informujemy, że z dniem 1 września 2012 r. znowelizowane zostały przepisy dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Zgodnie z art. 70b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U.2004 Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) powyższe dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

Do wniosków składanych przez pracodawców w celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników od dnia 1 września b.r. należy dołączyć następujące załączniki :

1)      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

2)      kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

3)      kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,

4)      wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał  w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie  o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

5)       formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 

6)      oświadczenie, że przedsiębiorstwo/firma nie  znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw  (Dz. Urz. UE  C 244  z 01.10.2004 r.) 

Załączniki

Powrót